CPPPaP v Liptovskom Mikuláši hľadá do svojho tímu špeciálneho pedagóga. 

Kategória voľného pracovného miesta:   ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY  PEDAGÓG

Plat:     podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov 

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

Ø  VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Ø  zdravotná spôsobilosť,

Ø  bezúhonnosť,

Ø  ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

Ø  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

Ø  kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní,

Ø  profesijný  životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,

Ø  písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov (v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

Ø  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej  podobe zasielajte do 5.3. 2021 na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Okoličianska 333 Liptovský Mikuláš 03104  alebo elektronicky na e-mail: frajtova@cpppaplm.com .

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní len uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné a iné požiadavky. Termín pracovného pohovoru  bude oznámený uchádzačom elektronicky e-mailom.


 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPPPaP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum okoličné

Centrum Okoličné

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

Kontakt

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104
+421 44 55 250 21
0901 707 526
www.cpppaplm.com;info@cpppaplm.com;