V Liptovskej kotline bola prvá poradňa v rezorte školstva zriadená v roku 1968 a v súlade so Školským zákonom č. 186/60 Zb. Mala názov Okresná psychologicko-výchovná poradňa a poradňa pre voľbu povolania v Liptovskom Mikuláši, so sídlom v Ružomberku-Rybárpoli. Neskôr bola presídlená do Liptovského Mikuláša do prenajatých priestorov na ulici Štúrovej a v roku 1994 bola presťahovanádo vlastných priestorov na ulici Okoličianskej. Názov poradne sa v priebehu rokov niekoľkokrát zmenil v súlade s aktuálnou legislatívou na Okresnú pedagogicko-psychologickú poradňu, Pedagogicko-psychologickú poradňu a od 1. 9. 2008 na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva aprevencie. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje pedagogickú a psychologickú starostlivosť a zameriava sa na poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže. Okrem toho sa zaoberá rozšírením psychologických služieb z oblasti  diagnosticko-poradenskej na oblasť priamej pomoci, korekciou, reedukáciou, psychologickým poradenstvom v rámci sociálneho vývinu osobnosti, krízovou intervenciou, stimulačnými a rozvíjajúcimi aktivitami,primárnou prevenciou a pomocou pri odstraňovaní negatívnych javov proti spoločenského správania a drogovej závislosti detí a mládeže. Podieľa sa na metodike pre výchovné poradenstvo a zaoberá sa gestorstvom nad odbornou a metodickou pomocou výchovným poradcom, koordinátorom prevencie, školským psychológom, pedagógom a špeciálnym pedagógom podľa odbornosti. Činnosť poradneje zameraná aj na vyhľadávanie nadaných a talentovaných detí a mládeže a na poskytovanie poradenských služieb, ktoré sú zamerané na špecifické problémy detí a mládeže v okrese. V zariadení pracujú psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci, ekonómka, programátor, ktorí sú vysokoerudovaní v rámci svojej odbornosti. Služby zariadenia sú veľmi vyhľadávané a žiadané už aj na nadregionálnej úrovni. Špecifickosť a sila je najmä v schopnosti pracovať tímovo a  interdisciplinárne. Takýto štýl práce je efektívny a pozitívne prijímaný.   Školstvo je proces, ktorého najdôležitejším cieľom je humanizácia, investícia do osobnosti dieťaťa a do osobnosti učiteľa. Dôležitou súčasťou budovania takýchto nových kvalít je aj dobre fungujúci školský poradenský systém. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši je súčasťou takéhoto systému.


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPPPaP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum okoličné

Centrum Okoličné

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

Kontakt

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104
+421 44 55 250 21
0901 707 526
www.cpppaplm.com;info@cpppaplm.com;