Žiadosti na pridelenie asistenta učiteľa posielajte do knca apríla na adresu CPPPaP

Ziadost_na_pridelenie_asistenta_ucitela_pre_ziakov_so_zdravotnym_znevyhodnenim.docx 

 

povinné predprimárne vzdelávanie.docx 

 

 

Vážení klienti,

 

od 15.3.2021 podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest BUDE POVINNOSŤOU   nosiť FFP2 respirátor

Do budovy CPPPaP LM bude možné  vchádzať len s prekrytím horných dýchacích ciest  respirátorom.

Výnimky, na ktoré sa povinné nosenie respirátora nebude vzťahovať

  • deti do ukončenia 1. stupňa ZŠ, - povinnosť nosiť v interiéroch rúško
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, 
  • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

V exteriéroch bude aj naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou.


 

Milí naši klienti, rodičia, učitelia !

 

na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia vlády č. 77 z 5. februára 2021, sa obnovuje činnosť

školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti,,

 

od 8. februára 2021  sme tu pre vás opäť aj v prezenčnej forme,

 

Podobne, ako pri návšteve škôl, je podmienkou negatívny PCR alebo antigénový test sprevádzajúceho zákonného zástupcu,  žiakov  II. stupňa ZŠ a starších.

 

V  deň návštevy nášho CPPPaP v Liptovskom Mikuláši  Vás požiadame o podpísanie:

  • Čestného  vyhlásenia o bezinfekčnosti a a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/
  • Informovaného súhlasu

 

Bude Vám zmeraná telesná teplota. Vstup len s rúškom

V priestoroch CPPPaP sa prísne dodržujú všetky

protiepidemiologické opatrenia. Objednávať sa môžete telefonicky na na t.č. 044/5525021;

Bližšie informácie o fungovaní centra na frajtova@cpppaplm.com .


 

 

 
POZOR ZMENA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPPPaP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum okoličné

Centrum Okoličné

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

Kontakt

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104
+421 44 55 250 21
0901 707 526
www.cpppaplm.com;info@cpppaplm.com;